stem logo new

 

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Schoolvisietekst m.b.t. het GOK-decreet

De school kadert de inspanningen die zij zal doen m.b.t. de implementatie van het GOK-decreet in de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs en meer specifiek binnen haar eigen opvoedingsproject: 'Onze school wil een Christelijk geïnspireerde voedingsbodem zijn voor technisch geschoolde mensen die in harmonie met zichzelf, de anderen en hun omgeving, op zoek zijn naar de diepere zin in hun leven'.

Zij wil dit doen door o.a.:
- permanent aandacht te schenken aan technische basisvaardigheden (1);
- open te staan voor de technologieën van morgen (2);
- jongeren op te voeden tot weerbare en zelfstandige mensen (3);
- bruisende creativiteit te stimuleren (4);
- leerlingen aan te zetten tot spontane verantwoordelijkheid (5);
- jongeren te helpen zoeken naar de zingeving van studie, arbeid en ontspanning (6);
- leerlingen op te voeden tot relatiebekwaamheid (7);
- leerlingen een veilig gevoel te geven als basis voor hun zelfvertrouwen (8);
- aandacht te schenken aan de communicatie en de samenwerking met de ouders (9).

Op basis van de bevraging van de leerkrachtengroep en rekening houdend met ons eigen opvoedingsproject (in de eerste plaats items 3, 5, 7, 8, 9) kiest de school taalvaardigheid en leerlingen- en ouderparticipatie als prioritaire thema's.

De gekozen thema's hebben duidelijk heel wat raakvlakken met andere projecten op onze school. We denken hierbij onder andere aan de werkgroep leerlingenbegeleiding, de antipestcommissie, het gezondheidsbeleid, het internationaliseringsbeleid, het evalueren van attitudes, enz.

De schoolleiding zal er naar streven om het gehele korps te betrekken bij de uitwerking van deze thema's en de wijze waarop het decreet in een schoolspecifieke vorm moet worden gegoten.

De school zal niet zozeer proberen om zich enkel te schikken naar de letter van het decreet, maar zo mogelijk nog veel meer proberen om vooral de geest van het decreet te respecteren, teneinde binnen haar draagkracht en mogelijkheden 'kansenbevorderend' te werken.

Om een zicht te krijgen op hoe we dit concreet willen aanpakken, verwijzen we naar het actieplan per thema, waarin de acties beschreven staan op leerlingen-, leerkrachten- en schoolniveau.